Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” sloganıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda düzenlediği 74. Seçimli Büyük Kongresi'nin ikinci gününde bir basın açıklaması yapıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın okuduğu açıklamada kapitalist sistemin neoliberal politikalarının başta ekonomik, siyasal ve sağlık olmak üzere her açıdan çöktüğü bir sürecin yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Neoliberal politikalar sağlığı metalaştırmış ve ticarileştirmiştir; hastanelerin ticarethane, hastaların ise müşteri olduğu sağlık sistemi artık tam olarak uygulamaya konmuştur. Sağlık harcamalarında her geçen yıl artış yaşanmasına rağmen, hasta ve hastalık sayısı giderek artmaktadır. Bunun temel sebebi mevcut sağlık sisteminin insan sağlığı yerine sermayenin karlılığını önceleyecek şekilde dizayn edilmiş olmasıdır” denildi.

“EMEK BİZİM SÖZ BİZİM”

“Emek bizim, söz bizim” sloganına vurgu yapıldığı açıklamada, ”Ürettiğimiz değerlerin farkındayız, örgütlü durduğumuz sürece gücümüzün ne kadar büyük olduğunun farkındayız. ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlerin gidici, bizlerin kalıcı olduğunun farkındayız. Var olan ekonomik ve siyasal kriz toplumun sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eder boyuta geldi. Yeni bir dünya, yeni bir Türkiye ve yeni bir sağlık sistemi gereklidir.” ifadeleri kullanıldı.

TALEPLERİNİ SIRALADI

TTB, açıklamasında yeni bir sağlık sistemi için taleplerini şu şekilde sıralardı:

“TOPLUMCU SAĞLIK SİSTEMİ VAR EDİLMELİ”

TTB'ye göre toplumun sağlıklı olabilmesi; ancak sağlığa bütünlüklü yaklaşımla mümkündür. Bunun için toplumun ekonomik, siyasal, ekolojik, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin tam sağlanacağı eşitlikçi, demokratik, toplumcu bir sağlık sistemi var edilmeli.

Emeğimizin değersizleştirildiği, çalışma koşullarının giderek kötüleştiği, özlük haklarımıza yönelik saldırıların şiddetinin arttığı bu bizleri tüketen, göçe zorlayan, intihara sürükleyen sağlık sistemi miadını doldurmuştur. Tüm sağlık çalışanlarının insanca yaşayabileceği, emeklerinin karşılığını alacağı, sağlık hizmeti üretmekten yeniden mutlu olacağımız çalışma koşulları sağlanmalı.

Yeni sağlık sisteminde birinci basamak sağlık örgütlenmesi bütünlüklü, kamusal, toplum sağlığını önceleyen nitelikte yapılandırılmalıdır.

“LİYAKAT, BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ADALET DUYGUSUYLA KADRO AÇILMALI”

Yeni sağlık sisteminde ilaç, tıbbi cihaz ve özel sağlık kuruluşları dahil olmak üzere özel sermayeye bağımlılık ortadan kaldırılmalı. Hıfzıssıhha Enstitüsü modernize edilerek tekrar açılmalı.

Şehir hastaneleri kamulaştırılarak şirket hastaneleri politikasından tamamen vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri; bilime ve toplum sağlığına uygun kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sunulmalı.

Tıp eğitimi nitelikli hale getirilmeli. Liyakat, bilimsel çalışma ve adalet duygusu ile kadrolar açılmalı, özgür ve özerk üniversite yapılarına kavuşmalıdır.

*Yeni sağlık sisteminde bilim ve teknoloji kâr amacıyla değil; mevcut ve gelecekteki toplumsal ihtiyaca göre kullanılıp geliştirilmeli.

Özelleştirmenin sonucu sayıları gittikçe artan özel hastaneler ise hekimler açısından tam bir emek sömürüsü merkezi haline gelmiştir. Özel hastaneler de kamulaştırılarak hekim ve sağlık çalışanlarının emek sömürüsüne son verilmeli, vatandaşların sağlığa erişim hakkı, ek ücret ödenmeden sağlanmalı.

Özellikle genç hekimlerin yurtdışına göç etmesine neden olan tüm unsurlar ortadan kaldırılmalı, bu topraklarda hekimlik yapmanın gururu her bir meslektaşımıza geri verilmeli.